Účely zpracování

V rámci činnosti skupiny MONETA dochází k zpracování osobních údajů výše vymezených subjektů údajů za různými účely. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, právní titul pro zpracování údajů i další náležitosti daného zpracování se odvíjejí právě od účelu, ke kterému jsou osobní údaje zpracovávány.

Za jakými účely jsou tedy osobní údaje zpracovávány?

 

1. Zpracování osobních údajů za účelem marketingu

 

Zpracování osobních údajů za účelem adresného marketingu zahrnuje jak přípravu nabídky produktu nebo služeb, tak i její konkrétní sdělení. Na základě toho vytvoříme nabídku přímo na míru. Poté Vás kontaktujeme písemně, telefonicky, e-mailem nebo dalšími komunikačními kanály.

 

Zpracování probíhá vždy na základě souhlasu. Jeho poskytnutí je dobrovolné a souhlas je možné vždy odvolat.

 

2. Zpracování za účelem vyhodnocení soutěží, průzkumů a jiných akcí

 

V případě, že se subjekt údajů účastní soutěže, průzkumu či jiných akcí pořádaných skupinou MONETA, je nutné za účelem hladkého průběhu a vyhodnocení těchto akcí zpracovávat osobní údaje účastníků.

 

Zpracování osobních údajů v případě vyhodnocení soutěží probíhá vždy na základě právního titulu plnění smlouvy, tudíž není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V případě průzkumů a jiných akcí je zpracování osobních údajů založené na souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a je ho možné kdykoliv odvolat, nicméně v případě odvolání souhlasu může dojít k nemožnosti dalšího zpracování.

 

3. Zpracování osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

 

Dalším účelem pro zpracování osobních údajů je plnění povinností stanovených právními předpisy. Mezi právní povinnosti v rámci skupiny MONETA patří zejména:
– Povinnost uchovávat účetní doklady.1

 

4. Zpracování osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů skupiny MONETA

 

Skupina MONETA dále zpracovává osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, případně oprávněných zájmů dalších osob. Mezi tyto zájmy patří především:
– Kontrola a prevence podvodného či jiného protiprávního jednání
– Ochrana právních nároků včetně případného vedení soudního sporu
– Bezpečnost prostor MONETA – provozování kamerového systému v prostorách MONETA

 

1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách