Účely zpracování

Při činnosti skupiny MONETA dochází ke zpracování osobních údajů za různými účely. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, právní titul i další náležitosti daného zpracování se odvíjejí právě od účelu, ke kterému jsou osobní údaje shromažďovány a dále využívány. Účely, pro které skupina MONETA zpracovává osobní údaje svých klientů, lze rozdělit následujícím způsobem:

 

1. Zpracování osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

 

Členové skupiny MONETA působí na vysoce regulovaném finančním trhu, a tudíž se na ně vztahuje mnoho právních požadavků na zpracování osobních údajů klientů. Mezi nejčastější právní povinnosti v rámci skupiny MONETA patří:

 

– Předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu. Účelem je zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti, k financování terorismu a podmínek pro odhalování takového jednání1. Mezi opatření, které je MONETA povinna za tímto účelem provádět, patří zejména: identifikace klienta, kontrola klienta a oznamování podezřelých obchodů.

– Oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné moci dle jednotlivých zákonů. Patří sem zejména povinnost průběžně oznamovat vlastníky účtů České národní bance nebo povinnost poskytovat informace orgánům činným v trestním řízení.

– Povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně a za tímto účelem se vzájemně s jinými bankami a dalšími poskytovateli finančních produktů informovat o záležitostech, které vypovídají o bonitě a klientů.2 K tomuto se využívá zejména vzájemné sdílení informací v rámci Bankovního registru klientských informací, Nebankovního registru klientských informací a přístupu do registrů sdružení SOLUS. Bližší informace viz kapitola Úvěrové registry.

– Povinnost uchovávat účetní doklady.3

– Archivační povinnost – viz níže kapitola Doba zpracování osobních údajů.4

–Povinnosti v oblasti daní – národní legislativa a mezinárodní smlouvy stanoví MONETA povinnost informovat orgány dohledu o otevřených účtech dotčených osob.5

 

Zpracování osobních údajů za těmito účely je právní povinností skupiny MONETA a jejích členů. Ke zpracování tak není nezbytný souhlas dotčené osoby a ani případný nesouhlas nemůže převážit povinnost řídit se právními předpisy.

 

2. Zpracování osobních údajů při uzavírání a plnění smlouvy

 

Základním účelem pro zpracování osobních údajů klienta ve skupině MONETA je jednání o uzavření a plnění smlouvy o poskytovaných produktech.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány jak při jednání o smlouvě, a to pro ověření klienta a přípravu smluvní dokumentace, tak během trvání smluvního vztahu při plnění smlouvy a komunikace s klientem.

 

Zpracování osobních údajů za těmito účely je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí nemůže zájemce o produkt smlouvu se členem skupiny MONETA uzavřít. K souvisejícímu zpracování osobních údajů není nezbytný samostatný souhlas dotčené osoby.

 

Tento právní titul využívá skupina MONETA také v případě pomoci klientům s dopracováním online žádostí o produkty např. na webu skupiny MONETA, ve Smart Bance nebo v Internet bance.

 

3. Zpracování osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů skupiny MONETA

 

Skupina MONETA zpracovává osobní údaje klientů za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů, případně pro zajištění oprávněných zájmů dalších osob. Mezi tyto oprávněné zájmy patří především:

 

– Řízení vztahů s klienty.

– Kontrola a prevence podvodného či jiného protiprávního jednání.

– Vymáhání a prodej pohledávek.

– Marketing – zpracování osobních údajů za účelem nabídky produktů nebo služeb v omezeném rozsahu (tedy bez pokročilého profilování a využívaní rozšířeného objemu informací o klientovi) či zpracování za účelem hodnocení efektivity marketingové kampaně lze považovat za oprávněný zájem skupiny MONETA. V případě, kdy klient proti zpracování svých údajů za účelem marketingu vznese námitku, bude zpracování osobních údajů za takovým účelem ukončeno.

– Vedení sporné agendy.

– Bezpečnost prostor MONETA – provozování kamerového systému v prostorách MONETA. Obchodní místa a bankomaty provozované členy skupiny MONETA jsou chráněny kamerovým systémem, který pořizuje záznam obrazových snímků. Účelem kamerového systému je chránit majetek členů skupiny MONETA a život a zdraví klientů a zaměstnanců. K záznamu má přístup pouze úzce vymezená skupina zaměstnanců a záznam je využíván jen tehdy, pokud je to nezbytné k řešení mimořádné události (např. trestný čin) nebo pokud o to požádají orgány činné v trestním řízení.

– Zaznamenání případné dohody – v rámci telefonické komunikace s MONETA může dojít k uzavření dohody s klientem nebo k pokynu klienta k disponování s jeho prostředky. Z důvodu zaznamenání této dohody je telefonická komunikace nahrávána.

– Zlepšení parametrů stávajících služeb, produktů a aplikací nebo vývoj nových služeb či produktů a aplikací.

– Doložení souladu činnosti s právními předpisy a související zkvalitňování služeb – z právních předpisů vyplývá skupině MONETA množství informačních povinností, které musí plnit při komunikaci s klienty i dalšími osobami. Jedná se například o zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další. Za účelem kontroly plnění těchto povinností jednotlivými zaměstnanci skupiny MONETA, a tedy za účelem zkvalitňování služeb, je také využívána nahrávka telefonické komunikace.

 

Ani pro zpracování osobních údajů za uvedenými účely není nezbytný souhlas dotčené osoby, protože oprávněné zájmy skupiny MONETA, jejích členů či dalších subjektů v těchto případech obvykle převažují nad zájmy dotčených osob. V případě zpracování osobních údajů klienta pro účely ochrany oprávněných zájmů, má klient právo vznést proti takovému zpracování námitku (viz níže).

 

 

1Zákon č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

2Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

3Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 21/1992 Sb., o 

4Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z činnosti a financování terorismu a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

5Například FATCA – dohoda č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní

6Srov. § 11 odst. 7 téhož zákona