Typy souhlasů získávaných od klientů

1. Souhlas s oslovením za účelem marketingu

 

Pro účely využívání poskytnutých či jinak získaných údajů za účelem přípravy a oslovení s marketingovou nabídkou zpracovává skupina MONETA osobní údaje se souhlasem klienta. Při přípravě nabídky produktu nebo služeb mohou být využívány osobní údaje, které klient či další dotčená osoba sdělila skupině MONETA, informace o spotřebitelském chování a o dřívějších produktech či službách, které byly klientovi poskytnuty nebo o které měl zájem, a informace veřejně dostupné. Z těchto údajů je na základě analýzy a klientského profilu vytvářena konkrétní nabídka, která podle názoru a poznatků skupiny MONETA nejlépe odpovídá potřebám a možnostem daného klienta. Marketingová komunikace potom může probíhat veškerými běžnými způsoby, tzn. písemně, telefonicky, e-mailem, v prostředí Internet Banky či Smart Banky, na webových stránkách provozovaných členy skupiny MONETA a dalšími obdobnými kanály.

 

Zpracování osobních údajů za účelem přípravy personalizované nabídky a její zaslání dotčené osobě probíhá na základě jejího souhlasu. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů za tímto účelem je vždy dobrovolné. Klient může souhlas neposkytnout, případně ho může kdykoliv později odvolat níže popsaným způsobem.

 

2. Souhlas s nešifrovanou komunikací

 

Skupina MONETA mimo jiné komunikuje se svými klienty i pomocí SMS a e-mailu. Tyto kanály však MONETA nepovažuje za bezpečné, a proto se běžně využívá pouze se souhlasem klienta. Klient udělením souhlasu bere na vědomí, že MONETA nezaručuje ochranu obsahu zpráv zasílaných těmito způsoby proti možnému neoprávněnému přístupu třetích osob v průběhu jejich přenosu nebo při doručení.

 

V určitých výjimečných situacích může skupina MONETA komunikovat s klientem prostřednictvím SMS a e-mailu i v případě, že klient souhlas s nešifrovanou komunikací neudělil. Z pravidla se bude jednat o situace, kdy dojde k zaznamenání neobvyklé aktivity klienta, která vykazuje znaky podvodného jednání. V takovém případě může skupina MONETA informovat klienta o takové aktivitě prostřednictvím SMS nebo e-mailu i bez udělení takového souhlasu. Dalším případem, kdy skupina MONETA komunikuje s klientem prostřednictvím SMS nebo e-mailu bez udělení souhlasu s nešifrovanou komunikací, je zasílání mobilního klíče pro přihlášení do internetového bankovnictví a potvrzení zadané transakce a poskytování služby Info Servis. Podstatou obou těchto služeb je právě zasílání určitých informací prostřednictvím SMS nebo e-mailu pro jejich nejrychlejší doručení klientovi. Poslední výjimkou je zasílání obchodních sdělení, pokud klient udělil souhlas s oslovením za účelem marketingu.

 

3. Souhlas s TelcoScore

 

Za účelem ověřování bonity a důvěryhodnosti klienta skupina MONETA v některých případech využívá i tzv. TelcoScore. Tato služba spočívá v poskytnutí informací o bonitě a důvěryhodnosti uživatele služeb elektronických komunikací při žádosti o úvěrový produkt. Skupina MONETA ji využívá zejména u klientů, kteří doposud nemají úvěrovou historii u žádné banky, a MONETA tak nemá k dispozici dostatek informací o úvěruschopnosti a platební morálce klienta. V případě takového klienta MONETA může využít informace, které získá od operátora, aby dokázala posoudit, zda klient bude schopen splácet své závazky. Pokud klient skupině MONETA neudělí souhlas s TelcoScore, skupina MONETA tento způsob posouzení nepoužije.

 

Více informací o této službě lze získat například na stránkách Společnosti pro informační databáze, a.s., IČO: 261 18 513, která tuto službu také zajišťuje.

 

4. Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti

 

Pro pořízení kopie dokladu totožnosti za účelem potvrzení identifikace je nezbytný souhlas klienta. Pokud s pořízením kopie identifikačního dokladu klient nebude souhlasit, zaměstnanci skupiny MONETA pouze zaznamenají nezbytné identifikační údaje. Nicméně v případě, kdy bude kopie dokladu se souhlasem klienta pořízena, mají již členové skupiny MONETA povinnost tuto kopii uchovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu s klientem a také dalších 10 let po jeho skončení. Tento souhlas je tedy jednorázový a nelze ho odvolat, respektive odvolání souhlasu nebude mít vliv na povinnost skupiny MONETA nadále uchovávat provedenou kopii.

 

Odlišným případem je identifikace klienta prováděná na dálku, například při zřizování účtu v online prostředí. V takovém případě je zákonnou povinností MONETA získat od klienta kopie (scany) dvou dokladů totožnosti. Jelikož se jedná o zákonnou povinnost MONETA, souhlas klienta není v takových případech vyžadován.

 

5. Souhlas se zpracováním biometrických údajů

 

V případě podepisování dokumentů prostřednictvím podpisových tabletů skupina MONETA zpracovává biometrické údaje klienta. Zpracování biometrického podpisu skupinou MONETA probíhá vždy na základě souhlasu klienta. Bližší vysvětlení podstaty biometrického podpisu lze najít na www.moneta.cz v&sekci Všeobecné dokumenty v dokumentu „Informace o způsobech podepisování“. Biometrické charakteristiky jednotlivých podpisů klienta skupina MONETA využívá pro účely verifikace podpisu klienta na dokumentech oproti jeho uloženému biometrickému profilu v MONETA.

 

Biometrický podpis pak může být v konkrétních případech využit za účelem ochrany majetku klienta a skupiny MONETA a při zajišťování a uplatňování právních nároků. Takové zpracování však nebude probíhat na základě souhlasu klienta.

 

Biometrické údaje jsou zpracovávány skupinou MONETA po dobu trvání smluvního vztahu a následně 10 let od skončení smluvního vztahu.

 

6. Souhlas statutárního orgánu nebo vlastníka právnické osoby s nahlížením do registrů BRKI a NRKI

 

Skupina MONETA zpracovává osobní údaje statutárního orgánu nebo vlastníka v rozsahu bonity, důvěryhodnosti a platební morálky za účelem ochrany svých práv a k zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Toto zpracování pobíhá vždy na základě souhlasu. Více informací o úvěrových registrech viz kapitola Úvěrové registry.

 

7. Souhlas právnické osoby se sdílením údajů do NRKI

 

Skupina MONETA v rámci spolupráce s úvěrovými registry taktéž sdílí informace podléhající bankovnímu tajemství týkající se klientů – právnických osob. Sdílení probíhá za účelem zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce tohoto klienta a k ochraně práv skupiny MONETA. Toto sdílení probíhá vždy na základě souhlasu právnické osoby. Více informací o úvěrových registrech viz kapitola „Úvěrové registry“.