Rozsah zpracovávaných údajů

Rozsah shromažďovaných a dále zpracovávaných osobních údajů se vždy odvíjí od účelu, ke kterému jsou osobní údaje zpracovávány. Skupina MONETA dbá na to, aby shromažďovala osobní údaje pouze v rozsahu zcela nezbytném.

Skupina MONETA osobní údaje zařazuje do profilu klienta. Profil klienta pak slouží nejen k evidenci a plnění smluvního vztahu, ale také k eliminaci rizik, ke správnému pochopení klientských požadavků a nabídce nových vhodných produktů nebo služeb.

 

Skupina MONETA při nabízení a poskytování svých produktů zpracovává následující kategorie údajů:

 

– identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, datum narození, místo a země narození a další údaje v žádosti, návrhu na uzavření smlouvy a jiných dokumentech vyplňovaných v rámci jednání nebo při trvání smluvního vztahu s MONETA)
– kontaktní údaje (adresy, telefonní čísla pevné linky nebo mobilního telefonu, elektronické adresy)
– údaje o uzavření nebo neuzavření smluvního vztahu s MONETA a o poskytovaných produktech nebo službách
– údaje o zajištění závazku vůči MONETA či jiného klienta (ručení, zástavní právo, přistoupení k dluhu, či jiné zajišťovací prostředky)
– údaje o dalších finančních závazcích klienta
– další údaje nezbytné pro zjištění důvěryhodnosti, úvěrové zatíženosti, schopnosti splácet, platební morálky, majetkových a osobních poměrů
– údaje o plnění či neplnění závazků vůči skupině MONETA
– údaje o spotřebitelském chování, tzn. údaje o chování klienta při využívání produktů a služeb skupiny MONETA
– záznamy o činnostech na zařízeních MONETA nebo v aplikacích či systémech MONETA (zejména údaje o poloze, logy o činnostech, informace o zařízení, ze kterého se klient připojuje).
– biometrické údaje – MONETA využívá podpisovou biometriku a při zakládání produktů nebo služeb online taktéž biometriku obsaženou ve fotografiích a dokladech totožnosti.