Předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor

V rámci zpracování osobních údajů skupinou MONETA může docházet k předávání osobních údajů do zahraničí. K takovému předávání může docházet například při využívání služeb zpracovatelů, kteří dané zpracování provádějí mimo Evropský hospodářský prostor.1

MONETA dodržuje všechny právní požadavky kladené na přenos osobních údajů klientů do třetích zemí (tedy zemí mimo Evropský hospodářský prostor) za účelem zajištění dostatečné ochrany práv dotčených osob. MONETA v případě předávání osobních údajů do třetích zemí využívá zejména standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou Komisí2, schválená závazná podniková pravidla nebo jiné způsoby předání osobních údajů, které zajišťují ochranu práv dotčených osob. V případě předávání osobních údajů do Spojených států amerických skupina MONETA využívá taktéž tzv. Privacy Shield – jedná se o nástroj zajišťující odpovídající úroveň ochrany u příjemců osobních údajů, kteří se přihlásili k jeho využívání.3

 

Znění standardních smluvních doložek využívaných pro předávání osobních údajů do třetích zemí a seznam tzv. třetích zemí je možné najít na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů zde.

 

1Členové Evropského hospodářského prostoru: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
2Text standardních smluvních doložek je dostupný na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3Bližší informace lze najít na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.