Práva subjektů osobních údajů

 

1. Právo na informaci o zpracování osobních údajů a právo na přístup k osobním údajům

 

Subjekt má právo na informace o zpracování jeho osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které o něm skupina MONETA zpracovává.

 

Obsahem takové informace jsou zejména kontaktní údaje na správce osobních údajů, v tomto případě skupinu MONETA nebo jejího člena, kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování osobních údajů skupinou MONETA, výčet oprávněných zájmů, na jejichž základě skupina MONETA zpracovává osobní údaje, doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány a práva subjektu osobních údajů.

 

Subjekt údajů má dále právo požádat o poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm MONETA zpracovává. K této kopii bude dále připojena i informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených údajů, kategoriích příjemců osobních údajů, dobu zpracování osobních údajů. Výkonem tohoto práva však nemohou být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. To znamená, že v určitých odůvodněných případech nebude možné poskytnout všechny zpracovávané osobní údaje, resp. poskytnout je v požadovaném rozsahu. Může se jednat o případy, kdy bude v určité věci vedeno trestní řízení nebo by poskytnutí údajů v požadovaném rozsahu nebylo možné bez poskytnutí osobních údajů dalších osob, k jejichž zpřístupnění žadateli neexistuje právní důvod, nebo by poskytnutí detailních informací o zpracování mohlo být v rozporu s ochranou obchodního nebo bankovního tajemství.

 

2. Právo na opravu osobních údajů

 

V případě, že skupina MONETA zpracovává o subjektu údajů nepřesné nebo neaktuální osobní údaje, má subjekt údajů právo na to, aby byly tyto údaje opraveny. Subjekt údajů má taktéž právo, s ohledem na účely zpracování, na doplnění neúplných osobních údajů. Na základě poskytnutí aktuálních nebo doplněných informací budou osobní údaje, které o dotčené osobě skupina MONETA zpracovává, opraveny.

 

3. Právo na výmaz

 

Neboli „právo být zapomenut“. V případě, že zpracování osobních údajů prováděné v rámci skupiny MONETA je neoprávněné, například z důvodu, že údaje již nejsou potřebné pro dané účely zpracování nebo došlo k odvolání souhlasu, na  jehož základě byly údaje zpracovávány, je subjekt oprávněn žádat výmaz těchto údajů.

 

Nicméně je nutné upozornit, že s ohledem na právní povinnosti, které dopadají na skupinu MONETA, a to zejména v oblasti bankovní regulace, jsou skupina MONETA a její členové povinny uchovávat osobní údaje v některých případech nejméně 10 let po skončení obchodního vztahu, tzn. po skončení poslední smlouvy. Před uplynutím této lhůty tak právo na výmaz nemůže být s úspěchem uplatněno.

 

4. Právo na omezení zpracování

 

Subjekt údajů má taktéž právo za určitých podmínek požadovat omezení zpracování osobních údajů pro některé účely. Právo na takové omezení zpracování osobních údajů má subjekt údajů v případě, kdy:
– popírá přesnost osobních údajů
– zpracování je protiprávní, nicméně subjekt údajů pro výkon svých právních nároků odmítá výmaz osobních údajů, ale žádá o omezení jejich použití
– skupina MONETA již osobní údaje pro stanovené účely zpracování nepotřebuje, nicméně subjekt údajů vyžaduje jejich další uchování pro výkon svých právních nároků
– subjekt údajů využije právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

 

V takových případech skupina MONETA osobní údaje nevymaže, ale označí je technickým příznakem a omezí jejich zpracování pro některé účely. V souvislosti s omezením zpracování osobních údajů budou subjektu údajů zejména odvolány všechny aktuální souhlasy se zpracováním osobních údajů – zejména souhlas s přípravou a obdržením marketingových nabídek.

 

5. Právo na přenositelnost údajů

 

Subjekt údajů má právo získat od člena skupiny MONETA poskytnutí osobních údajů, které se ho týkají, ve strukturovaném a běžně používaném formátu a právo, aby byly tyto údaje předané jinému správci osobních údajů. Toto právo lze uplatnit v , že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo probíhá pro účely plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně.

 

6. Právo vznést námitku

 

Subjekt údajů má právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů skupinou MONETA v případě, že zpracování je založené na oprávněném zájmu. V případě podání námitky proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu skupina MONETA daný případ na základě informací poskytnutých subjektem údajů individuálně posoudí. V případě, kdy i po přezkoumání oprávněný zájem na zpracování osobních údajů převáží, skupina MONETA poskytne subjektu údajů veškeré potřebné informace o oprávněných zájmech a o jejich posouzení ve vztahu k právům a svobodám subjektu údajů. Pokud v konkrétním případě převáží práva či právem chráněné zájmy dotčené osoby, zpracování prováděné pro oprávněný zájem skupiny MONETA nebo dalšího subjektu bude pro daný účel zastaveno.

 

Právo vznést námitku má subjekt údajů i v případě, že dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, na jehož základě může dojít k rozhodnutí, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho jinak obdobně významně dotýká.

 

7. Právo odvolat souhlas

 

V případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu má subjekt údajů právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na souhlasu.

 

8. Právo podat stížnost u orgánu

 

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů skupinou MONETA, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu.

 

Dozorovým orgánem pro oblast osobních údajů v České republice je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel. č.: 234 665 111
internetová stránka: www.uoou.cz